logo

Agriculture and forestry

space SCIENTIFIC JOURNALS OF VINNITSA NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY

Issue №: 2 (29)

Published: 2023.06.02
DOI: 10.37128/2707-5826-2023-2


Description:
The issue of the magazine is devoted to the optimization of technological methods of growing agricultural crops. An important role is given to the impact of leguminous crops on increasing soil fertility, leguminous breeding, ecology and environmental protection, and the introduction of ornamental plants.

Read about journal

THE INFLUENCE OF PROTECTIVE AND STIMULATING SUBSTANCES ON THE PRODUCTIVITY OF POTATO VARIETIES IN THE CONDITIONS OF THE FOREST STEPPE OF THE RIGHT BANK

DOI: 10.37128/2707-5826-2023-2-12
PDF Повернутись

Polishchuk Mihaylo Ivanovych – сandidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, the chief of Agriculture, Soil Science and Agrochemistry chair of Vinnytsia National Agrarian University (21008, Vinnytsya, 3, Soniachna Str., e-mail: polishchuk.mikhaylo@ukr.net).

Oleksandr Boyko − student of the 31-A group of the Faculty of Agronomy and Forestry of Vinnytsia National Agrarian University (21008, Vinnytsya, 3, Soniachna Str.).

Alina Yakovets − student of the 45-A group of the Faculty of Agronomy and Forestry of Vinnytsia National Agrarian University (21008, Vinnytsia, Sonyachna Street).

 

Annotation

The article presents the results of research on the study of the features of growth, development and formation of productivity elements of Obryi and Vodogray potato varieties depending on the influence of mineral fertilizers, protective agents and biological preparations under foliar fertilization. It is best to use Prestige as a potato tuber herbicide, since the colonization of plants by the Colorado potato beetle was noted 43-51 days after germination, somewhat worse indicators were observed in Matador varieties, colonization was noted 39-49 days and Masterpiece 37-47 days after emergence. In terms of varieties, the mid –early variety Obryi has the least resistance to colonization by the Colorado beetle, and accordingly, the highest resistance is noted in the mid-early variety Vodogray. The level of productivity of medium-early varieties of potatoes studied in the experiment of Obry and Vodogray increases with the use of impregnation agents for the treatment of seed material, on average by 6.4 - 9.3 t/ha, as well as the level of marketability of tubers on average from 8.3 to 10, 2% compared to control options. Such characteristics as the height of plants, the number of stems per bush, the number of stems per hectare and the area of the leaf surface in the conditions of 2020-2021 increase under the influence of the use of biostimulants. That is, the lowest values of the listed indicators were noted on the control variant (var. 1), and the highest values were respectively noted on variant 5, where Emistym C was applied (treatment of tubers + application in the phase of closing rows). Levels of yield and marketability of tubers in the years of research were high, while conditions in 2021 were more favorable compared to 2020.It should also be noted that the lowest values of yield and marketability of tubers were noted on the control version 1, and the use of biostimulants led to an increase in the above indicators. The highest values of the yield and marketability of tubers in the years of research were noted in experiment version 4, where Fon + Plantafol was applied (treatment of tubers + in closing rows) and in experiment 5, where Fon + Emistim C was applied (treatment of tubers + in closing rows).

Keywords: mid-early varieties of potatoes, mineral fertilizers, drugs with a protective effect, foliar fertilizing with biological preparations, yield and quality indicators of tubers.

List of references

1.Alokhin V.V. (2016). Vplyv rivniv i sposobiv mineralnoho zhyvlennia na urozhainist, rist i rozvytok roslyn kartopli serednostyhloho sortu Lehenda [The influence of levels and methods of mineral nutrition on yield, growth and development of medium-ripening Legend potato plants]. Molodyi vchenyi − A young scientist. № 3. 243-248. [in Ukrainian].

2.Bondarchuk, A. A. (2010). Naukovi osnovy nasinnytstva kartopli v Ukraini [Scientific basis of potato seed production in Ukraine]. Monohrafiia. Bila Tserkva. 400 s. [in Ukrainian].

3.Vdovenko S.A,. Poltoretskyi S.P., Polishchuk M.I., Verheles P.M. (2022). Vyvchennia protsesiv rostu y rozvytku roslyn nasinnievoi kartopli zalezhno vid udobrennia, rehuliatora rostu ta pozakorenevykh pidzhyvlen [Study of the processes of growth and development of seed potato plants depending on fertilizer, growth regulator and foliar feeding]. Silske hospodarstvo ta lisivnytstvo − Agriculture and forestry. Issue. № 4 (27). 64-73. [in Ukrainian].

4.Vlasenko M., Veliaminova L., Kononenko O., Kiienko Z. (2002). Otsinka hospodarsko-tsinnykh i spozhyvchykh yakostei novykh sortiv kartopli [Assessment of economic and consumer qualities of new potato varieties]. Kartopliar − Potato planter. № 2. 4-5. [in Ukrainian].

5.Vdovenko S.A,. Poltoretskyi S.P., Polishchuk M.I., Verheles P.M. (2023). Optymizatsiia systemy zhyvlennia nasinnievoi kartopli za vyroshchuvannia v umovakh Lisostepu Pravoberezhnoho [Optimizing the nutrition system of seed potatoes for growing in the conditions of the Pravoberezhny Forest Steppe]. Silske hospodarstvo ta lisivnytstvo − Agriculture and forestry. № 1 (28). 62-73. [in Ukrainian].

6.Zaviriukha P. D., L. A. Ilchuk, R. V. (2009). Ilchuk Stan, problemy ta perspektyvy selektsii kartopli v zakhidnomu rehioni Ukrainy [Status, problems and prospects of potato breeding in the western region of Ukraine]. Kartopliarstvo Ukrainy − Potato production of Ukraine. № 1-2 (14-15). 6-12. [in Ukrainian].

7.Ilchuk R. V. (2012). Urozhainist rannostyhlykh sortiv kartopli v zalezhnosti vid ahrotekhnichnykh pryiomiv vyroshchuvannia [Yield of early-ripening potato varieties depending on agrotechnical methods of cultivation]. Visnyk Stepu − Herald of the Steppe. Yuvilei. vypusk Ch. 2. 253-256. [in Ukrainian].

8.Ilchuk R.V., Ilchuk Yu. R. (2013). Vplyv pozakorenevoho pidzhyvlennia mono- ta mikrodobryvamy ta stymuliatoramy rostu na vrozhainist kartopli [Effect of foliar fertilization with mono- and microfertilizers and growth stimulants on potato yield]. Peredhirne ta hirske zemlerobstvo i tvarynnytstvo: mizhvid. temat. nauk. zb. − Foothill and mountain agriculture and animal husbandry: interdisciplinary. subject of science coll. Issue 55. Ch. I. 51-59. [in Ukrainian].

9.Karmazina L. Ye., Kupriianova T. M., Vyshnevska O. A. (2013). Vplyv kombinovanoi systemy udobrennia na produktyvnist ta vykhid bulb nasinnievoi fraktsii novykh sortiv kartopli [The influence of the combined fertilization system on the productivity and yield of tubers of the seed fraction of new potato varieties]. Kartopliarstvo Ukrainy. Nauk. vyrob. Zhur − Potato production of Ukraine. №3-4. 40-44. [in Ukrainian].

10.Metodyka derzhavnoho sortovyprobuvannia silskohospodarskykh kultur (zernovi, krupiani ta zernobobovi) (2000). [Methodology of state variety testing of agricultural crops (cereals, cereals and legumes)]. Pid red.. V.V. Vovkodava. K.: Issue. 1. [in Ukrainian].

11.Metodyka provedennia ekspertyzy sortiv roslyn kartopli ta hrup ovochevykh, bashtannykh, priano-smakovykh na prydatnist do poshyrennia v Ukraini (PSP) (2017). [Methodology for examination of potato plant varieties and groups of vegetable, melon, and spicy-flavored plants for suitability for distribution in Ukraine (PSP)] / Za red. Tkachyk S. O. Vinnytsia: FOP Korzun D. Yu. 6-7. [in Ukrainian].

12.Molotskyi M.Ia., Vasylkivskyi S.P., Kniaziuk V.I. (1994). Selektsiia ta nasinnytstvo polovykh kultur [Breeding and seed production of field crops]. Pidruchnyk. K.: Vyshcha shkola. 454 s. [in Ukrainian].

13.Polishchuk I.S., Polishchuk M.I., Mazur V.A., Palahniuk O.V. (2015). Efektyvnist zastosuvannia biolohichno – efektyvnykh preparativ ta dobryv pry vyroshchuvanni kartopli v umovakh Pravoberezhnoho Lisostepu Ukrainy [The effectiveness of the use of biologically effective drugs and fertilizers in the cultivation of potatoes in the conditions of the Right Bank Forest Steppe of Ukraine]. Silske hospodarstvo ta lisivnytstvo − Agriculture and forestry. № 2. 18-26. [in Ukrainian].

14.Polishchuk M.I. (2021). Vplyv norm posadky bulb ta system udobrennia na produktyvnist rannostyhloho sortu kartopli Serpanok v umovakh Lisostepu Pravoberezhnoho [The influence of tuber planting rates and fertilization systems on the productivity of the early-ripening Serpanok potato variety in the Pravoberezhny Forest-Steppe conditions]. Silske hospodarstvo ta lisivnytstvo − Agriculture and forestry. № 4 (23). S. 203-215. [in Ukrainian].

15.Kalenska S.M., Yermakova L.M., Palamarchuk V.D., Polishchuk I.S., Polishchuk M.I. (2015). Systemy suchasnykh intensyvnykh tekhnolohii u roslynnytstvi [Systems of modern intensive technologies in crop production] Vinnytsia. [in Ukrainian].

16.Tokman V.S. Rehuliatory rostu kartopli [Potato growth regulators]. Karantyn i zakhyst roslyn . 2007. №7. 16 – 18. [in Ukrainian].

17.Tsytsiura Ya.H., Polishchuk M.I., Bronnikova L.F. (2020). «Gruntoznavstvo z onovamy heolohii. Chastyna II. Henezys, klasyfikatsiia ta vlastyvosti gruntiv». ["Soil science with those of geology. Part II. Genesis, classification and properties of soils"] Navchalnyi posibnyk. Vinnytsia. TOV «Druk plius». [in Ukrainian].

18.Polishchuk M. The influence of methods and terms of application of the growth regulator emistim c on the elements of productivity of potato varieties in the conditions of the Forest Steppe [The influence of methods and terms of application of the growth regulator Emistim C on the elements of productivity of potato varieties in the conditions of the Forest Steppe]. Sciences of Europe − Sciences of Europe. 2021. Vol. 2. № 72. R. 3-12. [in English].

All journal issues

About journal

Topics of the journal:

Topics of the Journal:

Program goals (basic principles): questions of technology and efficiency of crop production, scientific and industrial aspects of agronomic specialties, ecology and forestry.

Articles on such scientific problems are accepted for printing:

Plant production, current state and prospects for development.

Agrochemistry and modern aspects of fertilizers and biologically active substances application.

Feed production, current state and prospects for development.

Selection, seed production, seed science and varieties.

Protection of plants.

Soil managment and soil quality improvement.

Forestry and gardening.

Vegetables and mushrooms, current status and development trends.

Ecology and environmental protection.

Theory and history of agricultural sciences and forestry.

Modern directions of development of arable land and forestry.

Innovative and investment activities in agriculture and forestry.

Directions and efficiency of crop production

Bioenergy resources of crop production and forestry.

Production of renewable energy from biological resources.

Organic farming, the main area of development and production of organic products.

Agriculture and modern crop rotation and soil cultivation.

Horticulture and viticulture.

Processing and storage of crop products.

Beekeeping, current status and development trends.

Contemporary biological research in crop production and forestry.

Progressive technologies of the agricultural complex.

Psychological and pedagogical problems of agrarian education.

The young scientist opinion.

 

Key information:
ISSN (print): 2707-5826
DOI: 10.37128/2707-5826
Key information:
ISSN (print): 2707-5826
DOI: 10.37128/2707-5826
Scientific journal "AGRICULTURE AND FORESTRY" was founded  in 1995;  it was entitled as  Bulletin of Vinnytsya State Agricultural Institute.
In 2010-2014 was enritled as Collection of scientific works of Vinnytsia National Agrarian University.
It has been named as Agriculture and Forestry since 2015.
 
Certificate of mass media state registration No. 21363-11163 Р of June 09, 2015
1. Founder (co-founder): Vinnytsia National Agrarian University.
2. Type of publication: journal.
3. Publication status: domestic.
4. Title(s) of publication: Agriculture and Forestry.
5. Language(s) of the publication: Ukrainian and English.
6. Spread: nationwide.
7. Categories of readers: students, postgraduates, scientists, employees of agroindustrial complex, state bodies of management.
8. Program goals (basic principles): questions of technology and efficiency of crop cultivation, scientific and industrial aspects of agronomic specialties, ecology and forestry.
9. Estimated periodicity of issue, volume (in conventional printed sheets) and format of publication: twice a half year, 7.5-15 conventional printed sheets, format: A4.
10. Legal address of the founder: 21008, Vinnytsia, Soniachna Street, 3; telephones: (0432) 56-03-13; 35-70-84, fax: (0432) 43-80-25; e-mail:
11. Location of the editorial office: 21008, Vinnytsia, Soniachna Street, 3.
12. Type of publication by purpose: agriculture and forestry, scientific production.
History of journal:

Journal History:

Scientific journal "AGRICULTURE AND FORESTRY" was founded  in 1995;  it was entitled as  Bulletin of Vinnytsya State Agricultural Institute.

In 2010-2014 was enritled as Collection of scientific works of Vinnytsia National Agrarian University.

It has been named as Agriculture and Forestry since 2015.

Listed in the updated list of scientific professional editions of Ukraine on agricultural sciences under the name Agriculture and Forestry (Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine of May 16, 2016; No. 515).

Since 2015, "Agriculture and Forestry".  (archive of previous issues for 2015-2019) at http://forestry.vsau.edu.ua/.

The journal “Agriculture and Forestry (ISSN: 2707-5826)” passed the evaluation process of Index Copernicus positively and is indexed in the database of ICI Journals Master List   ICV for 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 is presented in the full list of indexed journals in the Master List International List 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=65401

According to the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 17.03.2020 № 409. The journal Agriculture and Forestry is included in the List of scientific professional publications of Ukraine Category "B" in agricultural sciences (specialties) - 101, 201, 202, 203, 205, 206.

According to the decision of the National Council of Television and Radio Broadcasting of Ukraine dated 25.04.2024 No. 1337 scientific journal “Agriculture and Forestry” has the ID of the Media R30-05174.