logo

Agriculture and forestry

space SCIENTIFIC JOURNALS OF VINNITSA NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY

Issue №: 1 (32)

Published: 2024.02.27
DOI: DOI: 10.37128/2707-5826-2024-1


Description:
The issue of the magazine is dedicated to the improvement of technological methods of growing agricultural crops. A special role is given to the influence of leguminous crops on increasing soil fertility, leguminous breeding, ecology and environmental protection, methods of combating pests

Read about journal

SUNFLOWER GROWTH AND DEVELOPMENT DEPENDS ON FERTILIZER

DOI: 10.37128/2707-5826-2024-1-6
PDF Повернутись

Hutsol Galina Vasylivna – Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of Ecology and Environmental Protection of the Vinnytsia National Agrarian University. (St. Sonyachna, 3, Vinnytsia city, 21008. tel. 0680409707. e-mail: gucolg@ukr.net).

Mazur Olga Viktorivna – graduate student, assistant at the Department of Ecology and Environmental Protection of the Vinnytsia National Agrarian University. (St. Sonyachna, 3, Vinnytsia city, 21008. tel. 0985999586. e-mail: mad12olya@gmail.com).

Annotation

Increasing rates of applying mineral fertilizers under sunflower affect the indicators of fertility and agro-ecological condition of the soil. Also, this action can affect the growth and development of the plants themselves. In particular, the onset of the main phases of growth and development, the dynamics of height, density of plants, the spread of weeds in his crops. The purpose of the research is to study the influence of different rates of mineral fertilizers on the growth and development of sunflower crops. The options differed by the fertilization system: 1. N45P45K45, 2. N90P45K45, 3. N45P90K45, 4. N45P45K90, 5. N45P45K45 + liming and a control option without fertilizers. Nitroamofosk mineral fertilizer was applied to pre-sowing cultivation. The introduction of mineral fertilizers led to a lengthening of the sunflower growing season and an extension of the period until the crops are ready for harvesting. Yes, otherwise, with the option without fertilizer application, the dosage of sunflower supplements was delayed by 3 days for the application of N45P90K45, for 4 days for the application of N45P45K90, for 5 days for the application of N45P45K45 and N45P45K45 + liming, and for 10 days for the application of N90P45K45. The greatest increases in the height of sunflower plants by phases of growth and development were established on the fertilizer option N90P45K45, where the combination of double application of mineral nitrogen is manifested. In the flowering phase of the sunflower in this variant, its height was 180 cm. The highest field germination of seeds was achieved by the fertilization variants N45P90K45, N45P45K90 and N45P45K45 + liming - 92.0%, and the lowest - from the control variant without fertilization - 86.7%. At the end of the sunflower growing season, the highest plant density was 68,000 plants/ha and the highest percentage of plant survival was the N45P45K45 + liming option, and the lowest was the control option without fertilization. However, the variant N45P45K45 + liming provided the highest number of weeds in the phase of full emergence and leaf formation.

Keywords: sunflower, plants, fertilizers, growth, development.

List of references

1.Bazaliy V.V., Dobrovolʹsʹkyy A.V. (2015). Naukovi mozhlyvosti pidvyshchennya efektyvnosti vyrobnytstva produktsiyi sonyashnyka. [Scientific possibilities of increasing the efficiency of sunflower production]. Tavrijskyj naukovyj visnyk. Seriya: Silskogospodars`ki nauky – Taurian Scientific Herald. Series: Agricultural Sciences. № 93. 3-6. [in Ukrainian].

2. Vasylenko M.H., Zosimov V.D. (2014). Rolʹ orhano-mineralʹnykh dobryv u pidvyshchenni produktyvnosti sirykh lisovykh gruntiv [The role of organo-mineral fertilizers in increasing the productivity of gray forest soils]. Zbalansovane pryrodokorystuvannya – Balanced nature management. № 2. 45-49. [in Ukrainian].

3. Hamayunova V.V., Kudrina V.S. (2020). Formuvannya nadzemnoyi masy i vrozhaynosti sonyashnyku pid vplyvom okremykh elementiv tekhnolohiy vyroshchuvannya [Formation of above-ground mass and yield of sunflower under the influence of certain elements of cultivation technologies]. Visnyk ahrarnoyi nauky Prychornomorya – Herald of Agrarian Science of the Black Sea Region. № 1. 50–57. [in Ukrainian]. DOI: 10.31521/2313-092X/2020-1(105)-7.

4. Kokovikhin S.V., Nesterchuk V.V., Rudyy O.E. (2016). Osnovni napryamy optymizatsiyi elementiv tekhnolohiy vyroshchuvannya hibrydiv sonyashnyku v optimization of the elements of technologies for growing sunflower hybrids in various ecological points of the Steppe of Ukraine]. Ontohenez – stan, problemy ta perspektyvy vyvchennya roslyn v kulʹturnykh ta pryrodnykh tsenozakh: materialy mizhnar. kon. Kherson, 10–11 chervnya 2016 r. – Ontogeny - the state, problems and prospects of the study of plants in cultural and natural coenoses: materials of the International. con. Kherson, June 10–11, 2016. Kherson: RVTS «Kolos». [in Ukrainian].

5. Kokhan A.V. Lenʹ I.O., Tsylyuryk O.I. (2016). Naslidky nasychennya sivozmin sonyashnykom. [Consequences of crop rotation saturation with sunflower]. Naukovo-tekhnichnyy byuletenʹ Instytutu oliynykh kulʹtur NAAN – Scientific and technical bulletin of the Institute of Oil Crops of the National Academy of Sciences. № 23. 131-136. [in Ukrainian].

6. Hanhur V.V., Kosminsʹkyy O.O., Lenʹ O.I., Totsʹkyy V.M. (2022). Vplyv udobrennya na produktyvnistʹ sonyashnyku ta yakistʹ nasinnya. [Effect of fertilizer on sunflower productivity and seed quality]. Scientific Progress & Innovations. № 2 (2). 50-56. DОI:https://doi.org/10.31210/visnyk2022.02.05 [in Ukrainian].

7. Tsylyuryk O.I., Horbatenko A.I., Sudak V.M., Shapka V.P. (2015). Vplyv minimalʹnoho obrobitku gruntu ta udobrennya na urozhaynistʹ i oliynistʹ nasinnya sonyashnyku v umovakh Pivnichnoho Stepu. [The influence of minimal tillage and fertilization on the yield and oiliness of sunflower seeds in the conditions of the Northern Steppe]. Byuleten Instytutu silskoho hospodarstva stepovoyi zony Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy – Bulletin of the Institute of Agriculture of the Steppe Zone National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine. № 9. 11-15. [in Ukrainian].

8. Tsylyuryk O.I., Kulik A.F., Honchar N.V. (2017). Biolohichna aktyvnistʹ gruntu za riznykh sposobiv yoho obrobitku ta udobrennya v posivakh sonyashnyku. [Biological activity of the soil under different methods of its cultivation and fertilization in sunflower crops]. Visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho ahrarno-ekonomichnoho universytetu – Bulletin of the Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University. № 2 (44). 42-48. [in Ukrainian].

9. Tsylyuryk O.I., Sudak V.M. (2016). Vplyv minimalʹnoho obrobitku gruntu ta udobrennya na rist i rozvytok roslyn sonyashnyku v umovakh Pivnichnoho Stepu. [The influence of minimal tillage and fertilization on the growth and development of sunflower plants in the conditions of the Northern Steppe]. Visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho ahrarno-ekonomichnoho universytetu – Bulletin of the Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University. № 1 (39). 25- 31. [in Ukrainian].

10. Tkalich I.D., Hyrka A.D., Bochevar O.V., Tkalich YU.I. (2018). Ahrotekhnichni zakhody pidvyshchennya urozhaynosti nasinnya sonyashnyka v umovakh Stepu Ukrayiny. [Agrotechnical measures to increase the yield of sunflower seeds in the conditions of the Steppe of Ukraine]. Zernovi kultury – Cereal crops. Vol. 2. №1. 44–52. [in Ukrainian].

11. Huska S.V. (2020). Urozhaynistʹ sonyashnyku zalezhno vid vykorystannya biopreparativ ta mikrodobryv [Sunflower yield depending on the use of biological preparations and microfertilizers]. Efektyvne funktsionuvannya ekolohichno-stabilʹnykh terytoriy u konteksti stratehiyi stiykoho rozvytku: ahroekolohichnyy, sotsialʹnyy ta ekonomichnyy aspekty. Materialy IV mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi internet konferentsiyi, m. Poltava, 18 hrudnya 2020 r – Effective functioning of ecologically stable territories in the context of sustainable development strategy: agroecological, social and economic aspects. Materials of the 4th International Scientific and Practical Internet Conference, Poltava, December 18, 2020. Poltava. 110-113. [in Ukrainian].

12. Gamajunova V.V., Kuvshinova A.O., Kudrina V.S., Sydiakina O.V. (2020). Influence of biologics on water consumption of winter barley and sunflower in conditions of Ukrainian Southern Steppe. Innovative Solutions In Modern Science. New York. TK Meganom LLC. № 6 (42). Р. 149-176. [in English].

13. Kalensʹka S.M., Harbar L.A., Horbatyuk E.M. (2020). Rolʹ rehlamentiv sivby u formuvanni fitometrychnykh pokaznykiv sonyashnyku. [The role of sowing regulations in the formation of phytometric indicators of sunflower]. Tavrijskyj naukovyj visnyk. Seriya: Silskogospodars`ki nauky – Taurian Scientific Herald. Series: Agricultural Sciences. № 113. 49-55. DOI:https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.113.7. [in Ukrainian].

14. Yeshchenko V.O. (2005). Osnovy naukovykh doslidzhenʹ v ahronomiyi. [Basics of scientific research in agronomy]. K.: Diya. [in Ukrainian].

15. Moyseychenko V.F., Yeshchenko V.O. (1994). Osnovy naukovykh doslidzhenʹ v ahronomiyi. [Basics of scientific research in agronomy]. K.: Vyshcha shkola. [in Ukrainian].

All journal issues

About journal

Topics of the journal:

Topics of the Journal:

Program goals (basic principles): questions of technology and efficiency of crop production, scientific and industrial aspects of agronomic specialties, ecology and forestry.

Articles on such scientific problems are accepted for printing:

Plant production, current state and prospects for development.

Agrochemistry and modern aspects of fertilizers and biologically active substances application.

Feed production, current state and prospects for development.

Selection, seed production, seed science and varieties.

Protection of plants.

Soil managment and soil quality improvement.

Forestry and gardening.

Vegetables and mushrooms, current status and development trends.

Ecology and environmental protection.

Theory and history of agricultural sciences and forestry.

Modern directions of development of arable land and forestry.

Innovative and investment activities in agriculture and forestry.

Directions and efficiency of crop production

Bioenergy resources of crop production and forestry.

Production of renewable energy from biological resources.

Organic farming, the main area of development and production of organic products.

Agriculture and modern crop rotation and soil cultivation.

Horticulture and viticulture.

Processing and storage of crop products.

Beekeeping, current status and development trends.

Contemporary biological research in crop production and forestry.

Progressive technologies of the agricultural complex.

Psychological and pedagogical problems of agrarian education.

The young scientist opinion.

 

Key information:
ISSN (print): 2707-5826
DOI: 10.37128/2707-5826
Key information:
ISSN (print): 2707-5826
DOI: 10.37128/2707-5826
Scientific journal "AGRICULTURE AND FORESTRY" was founded  in 1995;  it was entitled as  Bulletin of Vinnytsya State Agricultural Institute.
In 2010-2014 was enritled as Collection of scientific works of Vinnytsia National Agrarian University.
It has been named as Agriculture and Forestry since 2015.
 
Certificate of mass media state registration No. 21363-11163 Р of June 09, 2015
1. Founder (co-founder): Vinnytsia National Agrarian University.
2. Type of publication: journal.
3. Publication status: domestic.
4. Title(s) of publication: Agriculture and Forestry.
5. Language(s) of the publication: Ukrainian and English.
6. Spread: nationwide.
7. Categories of readers: students, postgraduates, scientists, employees of agroindustrial complex, state bodies of management.
8. Program goals (basic principles): questions of technology and efficiency of crop cultivation, scientific and industrial aspects of agronomic specialties, ecology and forestry.
9. Estimated periodicity of issue, volume (in conventional printed sheets) and format of publication: twice a half year, 7.5-15 conventional printed sheets, format: A4.
10. Legal address of the founder: 21008, Vinnytsia, Soniachna Street, 3; telephones: (0432) 56-03-13; 35-70-84, fax: (0432) 43-80-25; e-mail:
11. Location of the editorial office: 21008, Vinnytsia, Soniachna Street, 3.
12. Type of publication by purpose: agriculture and forestry, scientific production.
History of journal:

Journal History:

Scientific journal "AGRICULTURE AND FORESTRY" was founded  in 1995;  it was entitled as  Bulletin of Vinnytsya State Agricultural Institute.

In 2010-2014 was enritled as Collection of scientific works of Vinnytsia National Agrarian University.

It has been named as Agriculture and Forestry since 2015.

Listed in the updated list of scientific professional editions of Ukraine on agricultural sciences under the name Agriculture and Forestry (Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine of May 16, 2016; No. 515).

Since 2015, "Agriculture and Forestry".  (archive of previous issues for 2015-2019) at http://forestry.vsau.edu.ua/.

The journal “Agriculture and Forestry (ISSN: 2707-5826)” passed the evaluation process of Index Copernicus positively and is indexed in the database of ICI Journals Master List   ICV for 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 is presented in the full list of indexed journals in the Master List International List 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=65401

According to the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 17.03.2020 № 409. The journal Agriculture and Forestry is included in the List of scientific professional publications of Ukraine Category "B" in agricultural sciences (specialties) - 101, 201, 202, 203, 205, 206.

According to the decision of the National Council of Television and Radio Broadcasting of Ukraine dated 25.04.2024 No. 1337 scientific journal “Agriculture and Forestry” has the ID of the Media R30-05174.