logo

Agriculture and forestry

space SCIENTIFIC JOURNALS OF VINNITSA NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY

Issue №: 2 (29)

Published: 2023.06.02
DOI: 10.37128/2707-5826-2023-2


Description:
The issue of the magazine is devoted to the optimization of technological methods of growing agricultural crops. An important role is given to the impact of leguminous crops on increasing soil fertility, leguminous breeding, ecology and environmental protection, and the introduction of ornamental plants.

Read about journal

PHYTOCENOTIC AND CHEMICAL METHODS AFFECTING WEEDINESS OF WINTER WHEAT

DOI: 10.37128/2707-5826-2023-2-6
PDF Повернутись

Okrushko Svitlana Yevhenivna – Candidate of Agricultural Sciences (PhD), Associate Professor of the Department of Botany, Genetics and Plant Protection of Vinnytsia National Agrarian University (210083, Vinnytsia, Soniachna Str. 3, e-mail: osy@vsau.vin.ua).

Annotation

The article summarizes the research results on crops and weeds interaction, and the herbicide effect on weediness and their harmfulness in agrophytocenoses of winter wheat. A group of dicotyledonous weed species (89%) prevailed in the crops. Eliminating the competitive strain between plants by using the herbicide Ellay Super has had a positive impact on winter wheat vegetation. All experimental varieties responded by increasing both the total number of stems and the number of productive stems. A greater number of stems were formed in the areas where the herbicide was applied in autumn than when it was applied in spring for 2 experimental years. The share of productive stems from the total number ranged from 88.6% to 90.4%. There is a sharp decrease weediness level after the third stage of the crop’s cultivation (stem emergence) because the above-ground winter wheat shades and suppresses segetal vegetation. All experimental wheat varieties demonstrated a highly competitive ability to weeds, i.e., the index was above 80%. The mass of segetal vegetation was insignificant, i.e., 19-24 g/m2. However, their mass was 105-148 g/m2 on areas without crops. The lowest weed pressure index was in the Shestopalivka variety (80.4%), and the highest one was observed in the Legenda Bilotserkivska variety (83.8%) for two experimental years. Autumn application of Ellay Super herbicide provided better starting conditions for growth and development for all experimental varieties of winter wheat than spring application. It also allowed cultivated plants to realize their genetic potential and form a high yield level. The increase in grain yield was from 0.7 t/ha in the Karmeliuk variety to 0.73 t/ha in the Legenda Bilotserkivska variety. The highest yields (5.92 t/ha and 5.67 t/ha) were obtained on the plots of winter wheat of the Legenda Bilotserkivska variety.

Keywords: weeds, winter wheat, competition, suppression of growth processes, herbicide.

List of references

1.Posivni ploshchi ta urozhainist ozymoi pshenytsi, yachmeniu ta ripaku v Ukraini za 2019-2021 rr. URL: https://superagronom.com/articles/585-posivni-ploschi-ta-urojaynist-ozimoyi-pshenitsi-yachmenyu-ta-ripaku-v-ukrayini-za-2019-2021-rr Data zvernennia 1.02. 2023 r. [in Ukrainian].

2.Yeshchenko V. O., Kopytko P. H., Opryshko V. P., Kostohryz P. V. (2005). Osnovy naukovykh doslidzhen v ahronomii [Basics of scientific research in agronomy]. K.: Diia. 288 s. [in Ukrainian].

3.Klipakova Yu. O. (2019). Produktyvnist sortiv pshenytsi ozymoi pid vplyvom protruinykiv ta rehuliatora rostu roslyn v umovakh pivdennoho stepu Ukrainy. [Productivity of winter wheat varieties under the influence of poisoners and plant growth regulators in the conditions of the southern steppe of Ukraine]. Avtoref. dys. na zdob. nauk. stup. k. s.-h. nauk. Mykolaiv. 22. [in Ukrainian].

4.Kolomiiets M. V., Brukhal F. Y., Ptashnik M. M. ta in. (2020). Metodyka polovykh doslidzhen z kontroliuvannia zabur’ianenosti posiviv kultur v orhanichnomu zemlerobstvi. [Methodology of field research on the control of weediness of crop crops in organic farming]. Vinnytsia: TOV «Tvory». 32. [in Ukrainian].

5.Korkhova M.M., Mykolaichuk V. H. (2021). Alelopatychni vlastyvosti sortiv pshenytsi ozymoi u fazi povnoi styhlosti v zoni stepu Ukrainy [Allelopathic properties of winter wheat varieties in the phase of full maturity in the steppe zone of Ukraine]. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria – Herald of Agrarian Science of the Black Sea Region. Issue. 3 (111). 46-53. [in Ukrainian].

6.Kosolap M.P., Ivaniuk M.F., Prymak I.D, Anisymova A.A., Babenko A.I. (2019). Praktykum z herbolohii [Workshop on herbology]. Kyyiv, 930. [in Ukrainian].

7.Kryvenko A.I. (2018). Vydovyi sklad bur’ianiv ta yikh biolohichni hrupy u korotkorotatsiinykh sivozminakh pivdennoho stepu Ukrainy [Species composition of weeds and their biological groups in short-rotation crop rotations of the southern steppe of Ukraine]. Molodyi vchenyi – Young Scientist. № 8 (60). 13-17. [in Ukrainian].

8.Maliienko A. M., Kolomiiets V. M., Havrylov S. O., Brukhal F. Y. (2015). Novitni aspekty khimichnoho ta mekhanichnoho kontroliu zabur’ianenosti posiviv [Naukovi osnovy efektyvnoho rozvytku zemlerobstva v ahrolandshaftakh Ukrainy The latest aspects of chemical and mechanical control of weediness of crops. Scientific foundations of effective development of agriculture in agro-landscapes of Ukraine]. Kyiv: Edelveis. 217–226. [in Ukrainian].

9.Maliienko A. M., Zaiats P. S. (2018). Produktyvnist pshenytsi ozymoi pry optymizatsii strokiv ta doz zastosuvannia herbitsydu za riznykh sposobiv osnovnoho obrobitku gruntu v Lisostepu [Productivity of winter wheat during the optimization of terms and doses of herbicide application under different methods of main tillage in the forest-steppe]. Zb. nauk. prats NNTs «Instytut zemlerobstva NAAN» – Coll. of science Proceedings of the NSC "Institute of Agriculture of the National Academy of Sciences". Kyiv: VP «Edelveis». Issue. 1. 33–43. [in Ukrainian].

10.Okrushko S. Е. (2022). Allelopathic effect of couch grass (Elymus repens L.) on germination of common wheat seeds in Vinnytsia region, Ukraine. Zemdirbyste-Agriculture. Vol. 109, № 4. 323-328. [in English].

11.Okrushko S.Ie. (2020). Otsinka vplyvu herbitsydiv ta zeastymulinu na zaburianenist ta urozhainist kukurudzy [Evaluation of the effect of herbicides and zeastimulin on the weed and yield of corn]. Silske hospodarstvo ta lisivnytstvo – Agriculture and forestr. № 17. 95-105. [in Ukrainian].

12.Onipko V. V. (2016). Fitotsenotychna efektyvnist pryhnichennia posivamy kulturnykh roslyn yak faktor biolohichnoi borotby z Ambrosia artemisifolia L. (Asteraceae) [Phytocoenotic effectiveness of crop suppression of cultivated plants as a factor in biological control of Ambrosia artemisifolia L. (Asteraceae)]. Biolohiia ta ekolohiia – Biology and ecology. Vols 2. № 1. 31-37. [in Ukrainian].

13.Pankieiev S.V. (2017). Produktyvnist sortiv pshenytsi ozymoi zalezhno vid fonu zhyvlennia ta umov zvolozhennia na pivdni Ukrainy [Productivity of winter wheat varieties depending on the nutritional background and moisture conditions in the south of Ukraine]. Dys. na zdob. nauk. stup. k. s.-h. nauk. Kherson. 275. [in Ukrainian].

14.Pinchuk N.V., Verheles P.M., Kovalenko T.M., Amons S.E. (2022). Efektyvnist zastosuvannia biopreparativ v posivakh pshenytsi ozymoi v umovakh pravoberezhnoho Lisostepu [The effectiveness of the use of biological preparations in winter wheat crops in the conditions of the right-bank forest-steppe]. Silske hospodarstvo ta lisivnytstvo – Agriculture and forestr. № 24. 96-113. [in Ukrainian].

15.Pichura V., Potravka L., Domaratskyi Ye., Breus D. (2022). Perspektyvy vedennia orhanichnoho zemlerobstva ta efektyvnist zastosuvannia biolohichnykh preparativ v pryrodno-vyrobnychykh umovakh stepu Ukrainy [Prospects for conducting organic farming and the effectiveness of the use of biological preparations in the natural and productive conditions of the steppe of Ukraine]. The latest basics of agricultural development. Boston. 52-117. [in English].

16.Ptashnik M.M., Zaiats P.S., Dudnyk S.V., Brukhal F.Y., Oksymets O.L. (2021). Intehrovana systema kontroliuvannia sehetalnoi roslynnosti u posivakh pshenytsi ozymoi v umovakh Lisostepu [An integrated system of monitoring segetal vegetation in winter wheat crops in the forest-steppe conditions]. Zemlerobstvo ta roslynnytstvo: teoriia i praktyka – Agriculture and crop production: theory and practice. Issue 2 (2). 14-23. [in Ukrainian].

17.Ulich O. L., Karazhbei H. M., Tereshchenko Yu. F. (2017). Hospodarsko-tsinni vlastyvosti novykh sortiv pshenytsi miakoi ozymoi riznoho ekoloho-heohrafichnoho pokhodzhennia v umovakh Kirovohradskoi sortostantsii [Economically valuable properties of new varieties of soft winter wheat of different ecological and geographical origin in the conditions of the Kirovohrad sorting station]. Visnyk Umanskoho natsionalnoho universytetu sadivnytstva – Bulletin of the Uman National University of Horticulture. № 1. 69-74. [in Ukrainian].

18.Shao Q.Q., Li W.Y., Yan S. H., Zhang C.Y., Huang Sh.Ch., Ren L.T. (2019). Allelopathic effects of different weed extracts on seed germination and seedling growth of wheat. Pakistan Journal of Botany. Vol. 51. No. 6. pp. 2159-2167 ref.29 [in English].

19.Tsytsiura Ya. (2021). The assessment of allelopathic sensitivity of oilseed radish (Raphanus Sativus L. var. oleiformis pers.) to the main weeds of its agrocenoses at the stage of initial growth. Ştiinţa agricolă (Agricultural science). 2. 40-48. [in English].

All journal issues

About journal

Topics of the journal:

Topics of the Journal:

Program goals (basic principles): questions of technology and efficiency of crop production, scientific and industrial aspects of agronomic specialties, ecology and forestry.

Articles on such scientific problems are accepted for printing:

Plant production, current state and prospects for development.

Agrochemistry and modern aspects of fertilizers and biologically active substances application.

Feed production, current state and prospects for development.

Selection, seed production, seed science and varieties.

Protection of plants.

Soil managment and soil quality improvement.

Forestry and gardening.

Vegetables and mushrooms, current status and development trends.

Ecology and environmental protection.

Theory and history of agricultural sciences and forestry.

Modern directions of development of arable land and forestry.

Innovative and investment activities in agriculture and forestry.

Directions and efficiency of crop production

Bioenergy resources of crop production and forestry.

Production of renewable energy from biological resources.

Organic farming, the main area of development and production of organic products.

Agriculture and modern crop rotation and soil cultivation.

Horticulture and viticulture.

Processing and storage of crop products.

Beekeeping, current status and development trends.

Contemporary biological research in crop production and forestry.

Progressive technologies of the agricultural complex.

Psychological and pedagogical problems of agrarian education.

The young scientist opinion.

 

Key information:
ISSN (print): 2707-5826
DOI: 10.37128/2707-5826
Key information:
ISSN (print): 2707-5826
DOI: 10.37128/2707-5826
Scientific journal "AGRICULTURE AND FORESTRY" was founded  in 1995;  it was entitled as  Bulletin of Vinnytsya State Agricultural Institute.
In 2010-2014 was enritled as Collection of scientific works of Vinnytsia National Agrarian University.
It has been named as Agriculture and Forestry since 2015.
 
Certificate of mass media state registration No. 21363-11163 Р of June 09, 2015
1. Founder (co-founder): Vinnytsia National Agrarian University.
2. Type of publication: journal.
3. Publication status: domestic.
4. Title(s) of publication: Agriculture and Forestry.
5. Language(s) of the publication: Ukrainian and English.
6. Spread: nationwide.
7. Categories of readers: students, postgraduates, scientists, employees of agroindustrial complex, state bodies of management.
8. Program goals (basic principles): questions of technology and efficiency of crop cultivation, scientific and industrial aspects of agronomic specialties, ecology and forestry.
9. Estimated periodicity of issue, volume (in conventional printed sheets) and format of publication: twice a half year, 7.5-15 conventional printed sheets, format: A4.
10. Legal address of the founder: 21008, Vinnytsia, Soniachna Street, 3; telephones: (0432) 56-03-13; 35-70-84, fax: (0432) 43-80-25; e-mail:
11. Location of the editorial office: 21008, Vinnytsia, Soniachna Street, 3.
12. Type of publication by purpose: agriculture and forestry, scientific production.
History of journal:

Journal History:

Scientific journal "AGRICULTURE AND FORESTRY" was founded  in 1995;  it was entitled as  Bulletin of Vinnytsya State Agricultural Institute.

In 2010-2014 was enritled as Collection of scientific works of Vinnytsia National Agrarian University.

It has been named as Agriculture and Forestry since 2015.

Listed in the updated list of scientific professional editions of Ukraine on agricultural sciences under the name Agriculture and Forestry (Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine of May 16, 2016; No. 515).

Since 2015, "Agriculture and Forestry".  (archive of previous issues for 2015-2019) at http://forestry.vsau.edu.ua/.

The journal “Agriculture and Forestry (ISSN: 2707-5826)” passed the evaluation process of Index Copernicus positively and is indexed in the database of ICI Journals Master List   ICV for 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 is presented in the full list of indexed journals in the Master List International List 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=65401

According to the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 17.03.2020 № 409. The journal Agriculture and Forestry is included in the List of scientific professional publications of Ukraine Category "B" in agricultural sciences (specialties) - 101, 201, 202, 203, 205, 206.

According to the decision of the National Council of Television and Radio Broadcasting of Ukraine dated 25.04.2024 No. 1337 scientific journal “Agriculture and Forestry” has the ID of the Media R30-05174.