logo

Agriculture and forestry

space SCIENTIFIC JOURNALS OF VINNITSA NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY

Issue №: 2 (17)

Published: 2020.11.01
DOI: 10.37128/2707-5826-2020-2


Description:
The issue of the journal deals with the study of optimization of technological methods of growing crops, assessment of selection material. A special role is played by the influence of legumes on improving soil fertility, plant protection systems against pests, ecology and environmental protection.

Read about journal

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF USING THE CULINARY PROCESSING OF MUSHROOMS IN ORDER TO REDUCE THE CONCENTRATION OF HEAVY METALS IN THEM

DOI: 10.37128/2707-5826-2020-2-19
PDF Повернутись

Vradiy Oksana Ihorivna – assistant of the Department of Ecology and Environmental Protection, Vinnytsia National Agrarian University (21008, Vinnytsia, 3, Soniachna St., e-mail: oksanavradii@gmail.com).

Annotation

The samples of mushrooms were collected in the forestry of the village Tyvriv and the town of Kalynivka, Vinnytsia and Kalynivka districts, in the conditions of Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine. The studies of heavy metals concentration were performed in the scientific agrochemical laboratory of the Department of Ecology and Environmental Protection, the Faculty of Agronomy and Forestry at Vinnytsia National Agrarian University. The concentrations of Cu, Zn, Pb and Cd of the studied mushrooms were determined by the method of atomic absorption spectrometry after the dry mineralization. The research of the effect of culinary processing on the concentration of heavy metals in mushrooms were conducted according to the following scheme: 1. The control: mushrooms, cleaned and washed with tap water; 2. Option 1: mushrooms soaked in tap water for 3 hours and boiled in it; 3. Option 2: mushrooms soaked in the water without mineral residue for 3 hours and boiled in it; 4. Option 3: mushrooms soaked in distilled water for 3 hours and boiled in it. Summarizing the obtained results, it should be noted that the most effective way to reduce the concentration of lead and cadmium in mushrooms was the option of soaking and boiling mushrooms in the water without mineral residue. The most effective way to reduce the concentration of zinc and copper was Option 3, where distilled water was used. The influence of soaking and boiling mushrooms in different types of water is investigated. When soaking and boiling mushrooms in tap water for 3 hours, the concentration of zinc in them was found to decrease from 1.01 to 1.04 times, the concentration of copper – from 1.0 to 1.2 times, the concentration of lead – from 1.09 to 1.16 times and the concentration of cadmium – from 1.08 to 1.2 times. When soaking and boiling mushrooms in the water without mineral residue, the concentration of zinc decreased from 1.01 to 1.04 times, the concentration of copper – from 1.16 to 1.25 times, the concentration of lead – from 1.8 to 2.0 times and the concentration of cadmium – from 1.75 to 2.0 times. When soaking mushrooms and boiling them in distilled water, the concentration of zinc decreased from 1.13 to 1.18 times, the concentration of copper – from 1.2 to 1.29 times, the concentration of lead – from 1.22 to 1.28 times and the concentration of cadmium – from 1.08 to 1.2 times.

 

Keywords: mushrooms, concentration, zinc, copper, lead, cadmium, distilled water, water without mineral residue, tap water, boiling of mushrooms.

List of references

1.Rybalova O.V., Korobkina K.M. (2017). Novyi pidkhid do otsinky zabrudnennia gruntiv vazhkymy metalamy [A new approach to soil contamination by heavy metals]. Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference «Topical problems of modern science». November 18. Warsaw, Poland. Vol. 5. 86-90. [in Polandian].

2.Integrated Risk Information System (IRIS): U.S. Environmental Protection Agency (EPA) (2019).  URL: http://www.epa. gov/iris. [in USAan]. 

3.Kaletnyk N.N., Kranov V.P., Orlov A.A. (1995). O radyolohycheskom kontrole v lesnom khoziaistve Ukraynы [On radiological control in the forestry of Ukraine]. Lesnoe khoziaistvo: mezhvuz. sb. nauch. tr. – Forestry: interuniversity collection of scientific papers. № 1.  38-39. [in Ukrainian]. 

4.Krasnov V.P. (1998). Radioekolohiia lisiv Polissia Ukrainy [Radioecology of forests in Polissia of Ukraine]. Zhytomyr : Vyd-vo «Volyn». [in Ukrainian]. 

5.Landin V.P. (2002). Suchasna radiatsiina sytuatsiia v radioaktyvno zabrudnenykh lisakh Ukrainy. Problemy ekolohii lisu i lisokorystuvannia na Polissi Ukrainy [Current radiation situation in radioactively contaminated forests of Ukraine. Problems of forest ecology and forest management in Polissia of Ukraine.]. Zhytomyr : Vyd- vo «Volyn» - Zhytomyr: «Volyn» Publishing House, Issue. 4 (10). 23-26. [in Ukrainian].  

6.Orlov O.O., Krasnov V.P., Landin V.P., Kurbet T.V. (2005). Vmist 137Cs u produktsii lisovoho hospodarstva Zhytomyrskoi oblasti za danymy 2002-2004 rr. [137Cs content in forestry products of Zhytomyr region according to 2002-2004]. (2005).  / Problemy ekolohii lisiv i lisokorystuvannia na Polissi Ukrainy : zb. nauk. prats. Zhytomyr : Vyd-vo «Volyn» - Problems of forest ecology and forest management in the Polissya of Ukraine: a collection of scientific papers. Zhytomyr: «Volyn» Publishing House. Issue. 5 (11). 49-61. [in Ukrainian].  

7.Kolodiy T.V., Riabchuk V.P. (2011). Khimichnyi sklad plodovykh til okremykh vydiv rodu Russula s.f. gray. [The chemical composition of the fruiting bodies of certain species of the genus Russula s.f. gray.]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. Lisove ta sadovo-parkove hospodarstvo - Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine. Forestry and gardening, Issue. 21.4. 63-67. [in Ukrainian].

8.Natsionalna dopovid pro stan tekhnohennoi ta pryrodnoi bezpeky v Ukraini u 2017 rotsi (2017). [National report on the state of technogenic and natural security in Ukraine in 2017]. URL: http: //www. dsns.gov.ua/.../Nacionalna-dopovid-prostan-tehnogennoyi-ta-prirodnoyi-bez. [in Ukrainian].

9.Ukrainskyi naukovo-doslidnyi instytut tsyvilnoho zakhystu Ukrainy. Statystyka (2019). Analiz masyvu kartok obliku pozhezh [Ukrainian Research Institute of Civil Protection of Ukraine. Statistics. Analysis of arrays of fire accounting cards]. URL: https://undicz.dsns. gov.ua/ua/Analiz-masivu-kartok-oblikupozhezh.html. [in Ukrainian].

10.Hrabovskyi A. V., Roshko V., Nykolaichuk A.Y. (2000). Akkumuliatsyia tiazhelыkh metallov pochvoi y rastytelnыmy obъektamy v uslovyiakh antropohennoi nahruzky [Accumulation of heavy metals by soil and plant objects under anthropogenic loading]. Nauk. vestnyk Uzhhorodskoho. Seryia Byolohyia - Scientific Bulletin of Uzhgorod State University. Series Biology. Uzhhorod, № 8. 158-160. [in Ukrainian].

11. Koshkyn E. Y. (2010). Fyzyolohyia ustoichyvosty selskokhoziaistvennыkh kultur [Physiology of crop sustainability]: monohrafyia. M.: Drofa. [in Russian].

12.Melnyk N. M., Morozova T.V. (2006). Sostoianye pыltsы drevesnыkh rastenyi v promыshlennыkh zonakh horoda Chernovtsы [State of pollen of woody plants in industrial zones of Chernivtsi city]. Nauchnыe osnovы sokhranenyia byotycheskoho raznoobrazyia: tematycheskyi sb. Yn-ta эkolohyy Karpat NAN Ukraynы – Scientific Basics of Biodiversity Conservation: Thematic Collection of the Institute of Ecology of the Carpathians of NAS of Ukraine. Lvov Lyha-Press. Issue. 7. 54-60. [in Ukrainian].

13.Rehlament maksymalnykh rivniv okremykh zabrudniuiuchykh rechovyn u kharchovykh produktakh (2013). [Regulation of maximum levels of certain contaminants in food]. Derzhavni hihiienichni pravyla i normy – State hygiene rules and regulations № 368. DR-2013 [Chynnyi vid 2013-05-13]. [in Ukrainian].

14.Vradiy O.I. (2019). Vplyv terminu vymochuvannia u vodno-solovomu rozchyni hrybiv na kontsentratsiiu v nykh tsynku ta midi [Influence of soaking time in aqueous salt solution of mushrooms on the concentration of zinc and copper in them]. Visnyk Umanskoho natsionalnoho universytetu sadivnytstva – Bulletin of the Uman National University of Horticulture. №2. 75-78. [in Ukrainian].

All journal issues

About journal

Topics of the journal:

Topics of the Journal:

Program goals (basic principles): questions of technology and efficiency of crop production, scientific and industrial aspects of agronomic specialties, ecology and forestry.

Articles on such scientific problems are accepted for printing:

Plant production, current state and prospects for development.

Agrochemistry and modern aspects of fertilizers and biologically active substances application.

Feed production, current state and prospects for development.

Selection, seed production, seed science and varieties.

Protection of plants.

Soil managment and soil quality improvement.

Forestry and gardening.

Vegetables and mushrooms, current status and development trends.

Ecology and environmental protection.

Theory and history of agricultural sciences and forestry.

Modern directions of development of arable land and forestry.

Innovative and investment activities in agriculture and forestry.

Directions and efficiency of crop production

Bioenergy resources of crop production and forestry.

Production of renewable energy from biological resources.

Organic farming, the main area of development and production of organic products.

Agriculture and modern crop rotation and soil cultivation.

Horticulture and viticulture.

Processing and storage of crop products.

Beekeeping, current status and development trends.

Contemporary biological research in crop production and forestry.

Progressive technologies of the agricultural complex.

Psychological and pedagogical problems of agrarian education.

The young scientist opinion.

 

Key information:
ISSN (print): 2707-5826
DOI: 10.37128/2707-5826
Key information:
ISSN (print): 2707-5826
DOI: 10.37128/2707-5826
Scientific journal "AGRICULTURE AND FORESTRY" was founded  in 1995;  it was entitled as  Bulletin of Vinnytsya State Agricultural Institute.
In 2010-2014 was enritled as Collection of scientific works of Vinnytsia National Agrarian University.
It has been named as Agriculture and Forestry since 2015.
 
Certificate of mass media state registration No. 21363-11163 Р of June 09, 2015
1. Founder (co-founder): Vinnytsia National Agrarian University.
2. Type of publication: journal.
3. Publication status: domestic.
4. Title(s) of publication: Agriculture and Forestry.
5. Language(s) of the publication: Ukrainian and English.
6. Spread: nationwide.
7. Categories of readers: students, postgraduates, scientists, employees of agroindustrial complex, state bodies of management.
8. Program goals (basic principles): questions of technology and efficiency of crop cultivation, scientific and industrial aspects of agronomic specialties, ecology and forestry.
9. Estimated periodicity of issue, volume (in conventional printed sheets) and format of publication: twice a half year, 7.5-15 conventional printed sheets, format: A4.
10. Legal address of the founder: 21008, Vinnytsia, Soniachna Street, 3; telephones: (0432) 56-03-13; 35-70-84, fax: (0432) 43-80-25; e-mail:
11. Location of the editorial office: 21008, Vinnytsia, Soniachna Street, 3.
12. Type of publication by purpose: agriculture and forestry, scientific production.
History of journal:

Journal History:

Scientific journal "AGRICULTURE AND FORESTRY" was founded  in 1995;  it was entitled as  Bulletin of Vinnytsya State Agricultural Institute.

In 2010-2014 was enritled as Collection of scientific works of Vinnytsia National Agrarian University.

It has been named as Agriculture and Forestry since 2015.

Listed in the updated list of scientific professional editions of Ukraine on agricultural sciences under the name Agriculture and Forestry (Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine of May 16, 2016; No. 515).

Since 2015, "Agriculture and Forestry".  (archive of previous issues for 2015-2019) at http://forestry.vsau.edu.ua/.

The journal “Agriculture and Forestry (ISSN: 2707-5826)” passed the evaluation process of Index Copernicus positively and is indexed in the database of ICI Journals Master List for 2018, 2019, 2020 (international citation database).  Based on the information provided in the evaluation and analysis of journal issues for 2018, 2019, 2020 Copernicus Experts experts calculated the value of the Copernicus Index (ICV) for 2018.  ICV for 2018, 2019, 2020 is presented in the full list of indexed journals in the Master List International List 2018 https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml and in the journal passport https://journals.indexcopernicus.com/search/ details?

Master List International List 2019 https: id = 65401;  https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml

The ICV for 2020 is visible on the full list of indexed journals at ICI Journals Master List 2020 https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml and in Journal`s Passport https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=65401&lang=pl

According to the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 17.03.2020 № 409. The journal Agriculture and Forestry is included in the List of scientific professional publications of Ukraine Category "B" in agricultural sciences (specialties) - 101, 201, 202, 203, 205, 206.

According to the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 17.03.2020 № 409. Journal of Agriculture and Forestry is included in the List of scientific professional publications of Ukraine Category "B" in agricultural sciences (specialties) - 101, 201, 202, 203, 205, 206.